آمان در شبکه‌های اجتماعی


سلامتی

“سلامتی” به سالم بودن روحی و جسمی اشاره دارد. سازمان بهداشت جهانی (WHO)، در سال 1948، این مفهوم را با عباراتی که هنوز هم مورد استفاده قرار می گیرند چنین تعریف کرد: «سلامتی یک وضعیت کاملا بسامان جسمی، روحی و اجتماعی است و نه صرفا فقدان بیماری یا ضعف.» WHO، 1948.

سازمان بهداشت جهانی، در سال 1986، بیشتر توضیح داد که: «سلامت یک مفهوم ایجابی است که بر جنبه‌های اجتماعی و شخصی و همچنین توانمندی‌های فیزیکی انسان تأکید دارد.»

البته سلامت روحی و جسمی دو نوع رایج‌ترین نوع سلامت هستند. همچنین ممکن است در مورد “سلامت معنوی”، “سلامت روانی” و “سلامت مالی” هم صحبت شود. این انواع مانند دو نوع رایج با سطوح پایین تنش و سلامت روحی و جسمی ارتباط دارند.

همچنین سازمان بهداشت جهانی سلامتی را جزو حقوق اساسی انسان می‌شمرد و دولت‌ها را در تأمین آن برای مردم مسئول می‌داند. «لذت بردن از بالاترین سطح قابل قبول سلامت، یکی از حقوق اساسی هر انسان است بدون تمایز نژاد، مذهب، باور سیاسی، شرایط اقتصادی و اجتماعی.» «دولت‌ها مسئولیت سلامت مردم خود را بر عهده دارند که می‌تواند تنها با تدارک اقدامات بهداشتی و اجتماعی مناسب انجام گیرد.»